شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


پاره اي از اعمال و احوال ممكن است نتايج اعمال نيك را از بين ببرد كه در آموزه هاي قرآني به آن "احباط" گفته مي شود. به همين دليل قرآن انسان ها را از آن اعمال و احوال منع مي كند. بقره : 264 در حقيقت خداوند غني با لذات و از همه چيز بي نياز است و بي نيازي بشر در واقع سرابي بيش نيست و نبايد موجب غرور و طغيان گري و بي اعتنايي او نسبت به نيازمندان گردد. بقره : 263 عمل افرادي كه در برابر نيازمندان، گفتار نيكو دارند و در برابر اصرار آنها - حتي اگر توأم با خشونت باشد- عفو و گذشت مي كنند، بهتر است از بخشش كساني كه به دنبال آن آزار و رنجشي باشد. بقره : 263 امام هادي (ع) : خداوند متعال ، آزمايش دنيا را سبب ثواب آخرت قرار داد و پاداش آخرت را عوض آزمايش دنيا. تحف العقول : ص 483 در امكان قيامت ( زنده شدن دوباره انسان ها ) توجه به اينكه خداوند سبحان بر همه چيز تواناست كافي است. بقره : 259 ريشه همه اشكال بت پرستي يك چيز است: انحطاط فكري و ناداني بشر و عدم رهبري صحيح او درباره يگانه پرستي كه با تعليم و تربيت و هدايت انبياء به خوبي قابل پيشگيري است . بقره : 258 هر يك از مومن و كافر ، رهبر و راهنما و مسيري مخصوص به خود دارند. رهبر و راهنماي مؤمنان خداست و مسير آنها خارج شدن از ظلمت ها به نور است و رهبر كافران ، طاغوت و مسير آنها از نور به ظلمت هاست . بقره :257 خداوند برتر ، بزرگ و بي نهايت است. هيچ كاري براي او مشكل نيست و هيچگاه از اداره و تدبير جهان خسته ، ناتوان ، غافل و بي خبر نمي گردد و علم او به همه چيز احاطه دارد ( بقره : 255)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1394/07/11
خانم دکتر سپیده عزتی
خانم دکتر فاطمه پیشگاهی
آقای دکتر ایمان مختاری