شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


انکار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، همانند انکار پیامبران قبل اوست که با دستی پر از نشانه‌ها و دستورهای متقن و روشن برای هدایت انسانها آمده بودند.(آل عمران/۱۸۴) انکارکنندگان فرستادگان الهی، برای انکار خود، برهانی نداشته و ندارند و تکیه گاهشان بهانه‌هایی بیش نیست که در آن هم صادق نیستند.(آل عمران/۱۸۳) سخنان نابجا درباره خدا و عملکرد ناشايست در برابر فرستادگان او پیامدی دردناک و ویرانگر دارد که دست آورد برخی از انسانها است و خداوند به بندگان خود ستمی روا نمی‌دارد.(آل عمران/۱۸۲و۱۸۱) استفاده نکردن و استفاده نادرست کردن از داده‌های الهی شر است و گریبان آدمی را در آخرت می‌گيرد؛ همیشگی ندانستن داده‌های خدا در دنیا و با توجه به آگاهی خدا بر عملکرد انسانها، درست بهره بردن از آنها خیر است.(آل عمران/۱۸۰) اموالی که حقوق واجب آن پرداخت نشده و اجتماع از آن بهره‌ای نگرفته است و یا بی‌دلیل رویهم انباشته شده و هیچ کس از آن استفاده نکرده، همانند سایر اعمال زشت انسان در قیامت تجسم می‌یابد و به صورت وسيله عذاب دردناکی در خواهد آمد.(آل عمران/۱۸۰) فرستادگان برگزیده خدا، ابزارهایی هستند که باور به خدا و ایشان و پیروی از آنها برای انسانهای مومن، زمینه‌ساز تبدیل تهدید به فرصت و دستیابی به پاداشی بزرگ است.(آل عمران/۱۷۹) تهدیدها برای انسان‌های مومن، فرصت است؛ چرا که سبب جدایی ناپاکی‌ها و ناپاک‌ها از پاکی‌ها و پاک‌ها است.(آل عمران/۱۷۹) فرصت‌ها برای انسان‌های کافر، تهدید است؛ چرا که سبب نافرمانی‌های بیشتر آنها و پایانی ناگوار و همراه با خواری است.(آل عمران/۱۷۸)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1395/03/08
آقای دکتر علیرضا بیطرفان
آقای دکتر سید شهاب الدین شاه رکنی
خانم دکتر پریسا هاجری