شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


توجه به خدا، همان توجهی است که انسان را از گناه باز می‌دارد و به اطاعت فرمان او دعوت می‌کند. (بقره:152) از هیچ چیزی و هیچ کس، جز نافرمانی خدا نباید ترس داشت. (بقره:150) امام هادی (ع): دنیا بازاری است که در آن گروهی سود بردند و گروهی زیان کردند. (تحف العقول:ص483) در اعمال خیر و نیکی‌ها بر یکدیگر سبقت جویید. (بقره:148) در برابر سم پاشی های دشمنان ذره ای تردید در خود راه ندهید. (بقره:147) در قوانین الهی هیچگونه تبعیض و تفاوتی در میان مردم نیست و حتی پیامبران نیز شامل این قوانین هستند. (بقره:145) مهم تسلیم بودن در برابر فرمان خدا و شکستن بت های تعصب و لجاجت و خود خواهی است. (بقره:143) یک ملت زنده باید به اعمال خویش متکی باشد نه به تاریخ گذشته خود. (بقره:141)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1394/01/29
خانم دکتر سپیده لامعی
آقای دکتر جواد جمالی
خانم دکتر زهرا ابوالفتحی قزانی