شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


با همراهان ناهمراه که منافع شخصی خود را اصل دانسته و اگر بتوانند از ضربه زدن به شما ابایی نداشته بلکه برای آن نقشه و همکاری با دشمن هم دارند، پیوسته باید به خواست خدا بر آنها با مراقبت‌های لازم تسلط داشته و با شدت عمل با آنها برخورد کنید! (النساء/۹۱) همراهان ناهمراه اگر ناتوان هستند بر آنها سخت نگیرید و پیروزی بر آنها را افتخار ندانید و اگر از در صلح وارد شدند بر آنها تعرض نکنید! (النساء/۹۰) همراهان ناهمراه دوست دارند شما هم ناهمراه شوید پس از آنها دوست نگيريد مگر اینکه ناهمراهی را کنار بگذارند و همراه شوند و اگر به رفتار نادرست خود ادامه دادند پیوسته با شدت عمل با آنها برخورد کرده و از آنها برای خود دوست و یاور انتخاب نکنید. (النساء/۸۹) نرمش با همراهان ناهمراه و سعی در هدایت منافقان که همکاریشان با دشمن و خنجر زدنشان به دوست، ماهیت آنها را واژگونه و آنها را از هدايت خدا محروم کرده، کاری نادرست است و کسی را که خدا از هدایت محروم کند هرگز هدايت شدنی نیست. (النساء/۸۸) باور به "توحید"، زمینه ساز باور به "معاد" است، روزی که بدون هیچ تردیدی همه انسانها برای محاسبه کامل اعمالشان، به خواست خداوند در آن جمع می‌شوند و چه کسی راستگوتر از خداست. (النساء/۸۷) اصل در زندگی اجتماعی"دوستی" است و اگر دشمن به راستی دست دوستی به سوی ما دراز کرد باید بهتر از او یا مثل او با وی روبرو شد؛ خداوند حساب همه چیز را دارد. (النساء/۸۶) در عین اینکه هر کسی مسئول کار خود است اما دعوت به خوبی‌ها و بازداشتن از بدی‌ها نیز لازم است، چرا که هر کسی دیگری را به کار خوب بکشاند بهره‌ای هم به او می‌رسد و هر کسی دیگری را به کار بدی بکشاند سهمی هم به او می‌رسد و خداوند حساب هر چیز را داشته و آن را حفظ می‌کند. (النساء/۸۵) رهبری الهی در عین دعوت مومنان به مبارزه با دشمن ولو یک تنه در برابر دشمن باید ایستادگی کند چرا که امید است خداوند دشمن را در هم بشکند، خداوندی که قدرت و مجازاتش برترین قدرت و مجازات است. (النساء/۸۴)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1395/06/06
خانم دکتر یکتا سرشکی
آقای دکتر کیوان بهلولی
آقای دکتر محمدحسین میرزایی