شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


حیات جاویدان شهیدان، پیوند نزدیکی با استقامت و صبرشان دارد. (بقره:154) هیچ هدف مقدس و گرانبهایی بدون دادن قربانی یا قربانیها به دست نیامده و این یکی از سنن این جهان است. (بقره:154) صبر و شکیبایی به معنی پایداری و استقامت در برابر هر مشکل و حادثه است. (بقره:153) توجه به خدا، همان توجهی است که انسان را از گناه باز می‌دارد و به اطاعت فرمان او دعوت می‌کند. (بقره:152) از هیچ چیزی و هیچ کس، جز نافرمانی خدا نباید ترس داشت. (بقره:150) امام هادی (ع): دنیا بازاری است که در آن گروهی سود بردند و گروهی زیان کردند. (تحف العقول:ص483) در اعمال خیر و نیکی‌ها بر یکدیگر سبقت جویید. (بقره:148) در برابر سم پاشی های دشمنان ذره ای تردید در خود راه ندهید. (بقره:147)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1394/03/02
آقای دکتر امیرحسین کریمی
خانم دکتر الهام محبی
آقای دکتر فهیم باغبان